Hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice HD300

297.000

Giới thiệu:

  •  Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
  •  Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường
  •  Được ký bằng chữ ký điện tử
  •  Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu
Gọi 0969 088 567 để nhận giá ưu đãi
Giải pháp doanh nghiệp Viettel Đà Nẵng
---------------------------------------------  
Hỗ trợ và bảo hành nhanh chóng kịp thời